Всичко за покрива от А до Я

Насладете се на голямата свобода: Енергия от собствения покрив

Силата на слънцето - източник на енергия без край!

ГОДИШНОТО СВЕТОВНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ СЕ РАВНЯВА НА 3 ЧАСА СЛЪНЧЕВО ГРЕЕНЕ!

Големият куб онагледява годишно отдаваната слънчева енергия. Малките кубчета са все още наличните запаси на традиционните енергоносители. Най-малкия куб символизира световните годишни енергийни нужди.

ЗА НЯКОЛКО ЧАСА СЛЪНЦЕТО ДОСТАВЯ НЕОБХОДИМАТА ЗА ЕДНА ГОДИНА ЕНЕРГИЯ НА ПЛАНЕТАТА.

Слънцето е най-екологичният, неизчерпаем и безплатен източник на енергия и основа на живота на планетата.

Насладете се на голямата свобода: Енергия от собствения покрив

СРЕДНОГОДИШНА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ В kWh/m2 - В БЪЛГАРИЯ средната слънчева радиация е около 1400 kWh на квадратен метър. По високите планински части и в североизточна България достига до 1600 kWh/m2. Така е на разположение достатъчна слънчева енергия, за
да работят ефективно слънчевите колектори. 85% от годишната слънчева радиация е достатъчна за месеците от март до октомври, ако бъде уловена и използвана да затопли необходимата ни топла вода за битови нужди до 60°C. През останалото време подгряването на топлата вода трябва да се подпомага и дозагрява от отоплителната система. Като резултат приблизително 70% от нуждите от топла вода на едно домакинство се покриват от слънчевите колектори.

ОПТИМАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ КОЛЕКТОРИ - Идеалният случай е когато колекторите са ориентирани на юг (азимут 0°). Отклонение на югоизток (азимут – 45°) или на югозапад (азимут + 45°) са в рамките на толеранса и се отразяват несъществено на ефективността на загряването на топла вода от инсталацията. До известна степен определени отклонения в ориентацията на колектора могат да се компенсират с увеличаване на неговата площ.

ОПТИМАЛЕН ЪГЪЛ НА НАКЛОНА - Колекторите са най-ефективни когато са ориентирани под прав ъгъл спрямо слънцето. Идеалният ъгъл
също така е зависимост от сезона, като през лятото слънцето е по- високо отколкото през зимата. Най-благоприятен е наклон между 20° и 70°. При соларни инсталации за подпомагане и на отоплението за предпочитане е по-голям ъгъл (от около 30°), така че да се използва оптимално ниското слънце през зимните месеци. При инсталации само за топла вода и наклон само от 20° дава възможност за ефективно използване.

Многократно провереното качество дава сигурност за много години напред

SOLAR KEYMARK, КАЧЕСТВО ЗА ЕВРОПА - „Solar Keymark“ е общоевропейски валиден символ на качество за слънчеви колектори. Основание за предоставянето му е установената процедура на Европейският комитет по стандартизация за сертифициране на продукти, в съответствие с действащите европейски норми. За да получи един колектор този символ за качество, той трябва да издържи едно комплексно изпитване съгласно действащите норми (EN12975). Въведена Система за управление на качеството при производството е задължителна. Важно е материалът, подлежащ на проверка да бъде взет по време на производство от независим орган. В последствие продуктите се проверяват редовно на определени периоди – тези регулярни проверки са условие за запазване на сертификата „Solar Keymark“.

Източник: SPF Solarenergy und Arsenal Research

ПЕЧАТ ЗА КАЧЕСТВО AUSTRIA-SOLAR – НАЙ-ДОБРОТО КАЧЕСТВО И ДЪЛГОСРОЧНА ГАРАНЦИЯ - Сдружението Австрия – солар заедно с Изследователските и изпитващи институти Arsenal и ASIC основават през 2003 печат за одобрение качеството на доставчиците на слънчеви колектори. Който купува инсталация с печат за качество, купува продукт с проверено високо качество, произведен от материали, съвместими с околната среда. Печатът гарантира минимум десет години гаранция на колекторите. Сдружението проверява също точността на ръководствата за експлоатация, приемо-предавателните протоколи и договорите за поддръжка. Мониторинга за ползването на печата се
осъществява от независима комисия.

Печатът за качество означава:

  1. Минимум 10 години гаранция на колекторите
  2. Документация за майстори и потребители
  3. Екологичен продукт
  4. Колектори, изпитани от акредитирани институции от ЕС съгласно европейските норми.

10 ГОДИНИ БРАМАК ГАРАНЦИЯ - За соларните колектори Брамак предоставя 10 години гаранция. В рамките на гаранционния срок Брамак осигурява безплатна подмяна на материалите, за които е доказано, че не отговарят на изискванията на норми EN 12975-1 и EN 12975-2.