Всичко за покрива от А до Я

Покривни форми и линии

Покривни форми
Едноскатен покрив

 Двускатен покрив
 Двускатен подсечен покрив
 Четирискатен покрив

 Мансарден покрив
Четирискатен пирамидален покрив
Покривни линии
Било

 Маия (външен ръб)
 Улама (улей)
Стреха (капчук)

Наклонена стреха
Фронтон
 
Скат

Подсечен скат
 Преходна маия
   
 Пулт - горен край на едноскатен покрив

Общивка на комин
Връзка керемиди - стена (калканна)
Видове капандури
Едноскатна капандура

 Двускатна капандура
 Двускатна подсечена капандура
Двускатна островърха капандура

  Трискатна капандура Трапецовидна капандура