Всичко за покрива от А до Я

Какво съдържа техническия паспорт?

  • Пълна техническа информация за моментното състоянието на сградата въз основа на направеното обследване.
  • Определя сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и се съдържат данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове.
  • Посочва всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване.
  • Отразява всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт.
  • Опис на всички налични строителни документи, сертификати и др.
< предишен: Какво е технически паспорт?
следващ > : Кога се изработва технически паспорт?