Всичко за покрива от А до Я

Кога се изработва технически паспорт?

  • За нов строеж - преди въвеждането му в експлоатация;
  • За съществуващ строеж - след проведено обследване;
  • След реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство на съществуващ строеж или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) в него, за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ - преди въвеждането му в експлоатация.
< предишен: Какво съдържа техническия паспорт?
следващ > : Коя категория е моята сграда?