Всичко за покрива от А до Я

Коя категория е моята сграда?

В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация, строежите се категоризират, както следва:

Tрета категория:

  • жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;
  • производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях;
  • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория.

Четвърта категория:

  • жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;
  • производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
  • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
  • вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им.

Пета категория:

  • жилищни и смесени сгради с ниско застрояване (до 10м), вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;
  • производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
  • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория; (за пълния списък на всички категории може да видите в чл. 137. От ЗУТ).
< предишен: Кога се изработва технически паспорт?
следващ > : За кои сгради и строежи не се съставя технически паспорт?