Всичко за покрива от А до Я

Какви са стъпките по ЗУТ при реконструкция на покрива?

Преди да започнете с реализацията на идеята ви за преустройство, реконструкция е необходимо да обърнете внимание на някои много важни неща!

  • Могат да се правят преустройства, при които се засяга конструкцията на строежа само в сгради които имат технически паспорт! Проверете дали сградата има такъв преди започване на преустройството.
  • Могат да се преустройват само законни обекти! Удостоверение за търпимост нe прави сградата законна. С последните промени в ЗУТ се даде възможност за узаконяване на сгради строени до 2003г.
  • Трябва да могат да се осигурят паркоместа спрямо новата функция в рамките на собствения парцел.

 

Съгласно действащото законодателство в България (ЗУТ) не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация. Не се разрешава строежи или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация. При констатиране на такова нарушение (обикновено по сигнал), началникът на ДНСК или кмета според категорията на обекта:

  • Забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и др. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.
  • На база съставен акт по Закона за административните нарушения и наказания, издава Наказателно постановление.
< предишен: Нужно ли ви е разрешние за строеж за преустройство на подпокривното пространство?
следващ > : Изискванията към преустройството/реконструкция на покрива - в кои случай е необходимо съгласие от съседи и общо събрание?