Всичко за покрива от А до Я

Професионални съвети от Брамак:

Безопасност на труда: За всички видове работа на покрива важат действащите закони и норми за безопасност на труда.

Обезопасителни съоръжения: Съгласно БДС EN 517 е необходимо монтиране на обезопасителна кука за осигуряване последваща работа на покрива.

Придвижване по покрива: Брамак керемидите отговарят на всички изисквания за придвижване по покрива. Те имат необходимата здравина, но стъпването трябва винаги да се извършва по средната част на керемидата, тъй като може да се получат счупвания на ъглите. Вентилиращите и снегозадържащите керемиди не трябва да се използват като помощни средства за придвижване по покрива.

Структура на повърхността: Oпасност от подхлъзване/свличане: гладките повърхности, особено мокри, предразполагат към подхлъзване.

Мокро рязане: Препоръчват се режещи машини на маса с диамантен диск. Те позволяват бърза работа, без образуване на прах. За да се избегне образуването на петна срязаните керемиди трябва да се измиват с вода. Прахът от рязането, който попада върху мократа повърхност трябва веднага да се отстрани.

Сухо рязане: Само с прахоулавящо устройство.

Депониране на отпадъците след работа: Отпадъците от керемиди на строителната площадка се оценяват еднозначно като строителен отпадък и трябва да се депонират като такъв.

Смесване на керемиди при полагането им на покрива. Керемидите Атика Антик, Натура Плюс и Спектра Икономик: Tрябва да се смесват при полагането им от всеки 3 палета, за постигане на по-добър ефект и за предотвратяване появата на цветови нюанси.

Защита от бури: Укрепването на керемидите по кнтурните линии на всеки скат е задължително (стреха, било, улама, маия, наклонена стреха и около отворите в покрива). В зависимост от наклона на покрива се укрепват по цялата площ с помощта на винтове или скоби за закрепяне на керемиди – особено актуално за райони с много силен вятър.

Защита от снегонавяване: Най-подходящо за целта е изграждане на подпокрив или подпокрив без дъсчена обшивка.

Предпазване от свличане на снежни маси: Правилното разпределяне на снегозадържащите керемиди по цялата покривна площ гарантира оптимална сигурност. Освен това се постига красива визия на покрива.

Разширяване на тавански етаж: Ако се преустройва таванския етаж за жилищен, трябва да се предвиди задължително подпокрив.

Противопожарна защита: Керемидите принадлежат към категорията на негоримите строителни материали, Клас А1.

Покривна конструкция: Колкото по-стабилна и прецизно изпълнена е покривната конструкция (летвена скара, дъсчена обшивка, носеща конструкция), толкова по-лесно е укрепването на керемидите с винтове или гвоздеи. Покривната конструкция трябва да е защитена срещу проникването на дъждовна вода. Отвори като напр, прозорци, комини, отдушници, проходни тръби и др. следва да се изолират срещу проникването на вода. Функцията на студения вентилиран покрив трябва непременно да се запази.

< предишен: Как да защитим стрехата от сняг?